info@accuraatbeheer.nl

020 75 39 797

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij een overeenkomst voor beheer of bestuur tussen een eigenaar of een Vereniging van Eigenaars en Accuraat Vastgoed & VvE Beheer.

 

Definities

In deze voorwaarden zullen met de Vereniging van Eigenaars in de zin van artikel 5:124 Burgerlijk Wetboek, worden gelijkgesteld: Coöperatieve flatverenigingen en verenigingen in de zin van boek 2 van het BW die als doelstelling hebben gemeenschappelijk beheer en of onderhoud aan de verschillende eigenaars toebehorend onroerend goed. Hierna afgekort VvE.

Met beheerder en bestuurder als bedoeld in artikel 5:131 BW wordt hierbij aangewezen Accuraat Vastgoed & VvE Beheer als beroepsmatig ondernemer die diensten op het gebied aanbiedt aan een VvE.

Bestuurder Accuraat Vastgoed & VvE Beheer als bestuurder zoals bedoeld in artikel 5:131 BW.

 

Afdeling 1 werkingssfeer

Artikel 1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst waarbij Accuraat Vastgoed & VvE Beheer op basis van een geldig (vergader)besluit door de VvE is benoemd tot beheerder of bestuurder.

Artikel 1.2

De duur van de overeenkomst bedraagt ten minste 1 jaar na overeenkomst en zal stilzwijgend worden verlengd met telkens 1 jaar, tenzij partijen anders overeenkomen. Opzegging dient te geschieden per hele kalendermaand.

 

Afdeling 2 Tarieven

Artikel 2.1

De door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer voor haar dienstverlening aan de eigenaar of de VvE gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en inclusief bureaukosten, telefoonkosten, portokosten en kopieerkosten. De kosten van de eventuele vergaderruimte inclusief bijkomend kosten worden in rekening gebracht bij de VvE. Dit zal altijd vooraf worden gecommuniceerd aan de wederpartij.

Artikel 2.2

De door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer voor haar dienstverlening aan de eigenaar of VvE gehanteerde tarieven worden vooraf geïncasseerd conform hetgeen is overeengekomen. ACCURAAT VASTGOED & VVE BEHEER staat het vrij om de maanden welke nog openstaan vanaf de ingang van de overeenkomst op de eerste betalingstermijn te incasseren.

Artikel 2.3

Alle door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

 

Afdeling 3 Dienstverlening Accuraat Vastgoed & VvE Beheer

Artikel 3.1

Accuraat Vastgoed & VvE Beheer voert als beheerder of bestuurder (meerderheids)besluiten van de eigenaar of VvE uit en beheert de middelen van de eigenaar of de VvE. Accuraat Vastgoed & VvE Beheer vertegenwoordigt de eigenaar of VvE en wordt zelf geen partij bij de overeenkomsten die zij namens de eigenaar of VvE sluit ter uitoefening van de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3.2

Accuraat Vastgoed & VvE Beheer en de VvE kunnen overeenkomsten sluiten, die geen relatie hebben met het wettelijke bestuur van de VvE in de zin van artikel 5:131 lid 3, maar betrekking hebben op de levering van de andere diensten en producten door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer

Artikel 3.3

Accuraat Vastgoed & VvE Beheer kan in opdracht van de eigenaar of VvE technische ondersteuning leveren op de uit te voeren bouwkundige werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze verbintenissen ligt bij de eigenaar of VvE.

Accuraat Vastgoed & VvE Beheer is dan ook niet aansprakelijk vin welke vorm dan ook voor deze technische ondersteuning. Bij grote en complexe werkzaamheden zal Accuraat Vastgoed & VvE Beheer adviseren een bouwkundig bureau in te schakelen.

Artikel 3.4

De door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer uitgebrachte offerte is tot zestig dagen na dagtekening geldig. Na deze zestig dagen staat het Accuraat Vastgoed & VvE Beheer vrij om de huidige aanbieding te handhaven, dan wel een nieuwe aanbieding te doen.

Artikel 3.5

De beheeractiviteiten van Accuraat Vastgoed & VvE Beheer voor vereniging van eigenaars zullen altijd dusdanig georganiseerd worden dat een onafhankelijke positie is gewaarborgd ten opzichte van andere bij het beheer van de vereniging, de appartementen en/of gebouwen betrokken afdelingen, organisaties, instantie, bureaus of bedrijven. Mocht er een belangenverstrengeling zijn dan zal Accuraat Vastgoed & VvE Beheer af zien van het aangaan van een beheer overeenkomst.

De feitelijke beheerder binnen Accuraat Vastgoed & VvE Beheer zal altijd verplicht zijn onpartijdig en onafhankelijk te handelen ook  jegens de belangen van Accuraat Vastgoed & VvE Beheer zelve.

Het is Accuraat Vastgoed & VvE Beheer niet toegestaan een vereniging te doen beheren door een medewerker die zelf eigenaar casu quo huurder is van een appartement in de vereniging die hij beheert.

 

Afdeling 4 Kosten bij overdracht appartementsrechten bij VvE beheer

Artikel 4
Bij de overdracht van een appartementsrecht brengt Accuraat Vastgoed & VvE Beheer zowel bij de nieuwe als de oude eigenaar een bedrag aan administratiekosten in rekening. Deze kosten hebben onder meer betrekking op het muteren van het ledenbestand, het opmaken van de eindrekeningen voor het betreffende appartementsrecht en de informatievoorziening van de nieuwe eigenaar. Indien het bedrag niet bij de oude eigenaar kan worden geïnd kan het bij de nieuwe eigenaar in rekening worden gebracht.

 

Afdeling 5 Vergadering van de VvE

Artikel 5

Accuraat Vastgoed & VvE Beheer zal de Algemene Ledenvergaderingen van de VVE bijzitten en het bestuur van de VvE ondersteunen bij haar taken.

 

Afdeling 6 Overname van een bestaande administratie door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer

Artikel 6

Accuraat Vastgoed & VvE Beheer zal alleen een administratie overnemen die volgens haar eigen oordeel inzichtelijk is.

 

Afdeling 7 Afwikkelen schade

Artikel 7

Indien de werkzaamheden van Accuraat Vastgoed & VvE Beheer een schadeafwikkeling betreffen welke een bedrag van € 10.000,- inclusief BTW te boven gaat, kan door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer een eenmalig honorarium van 2% van het schadebedrag in rekening worden gebracht.

 

Afdeling 8 Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 8.1

In het geval van beëindiging van de beheersovereenkomst erkent Accuraat Vastgoed & VvE Beheer geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van verbintenissen die de eigenaar of VvE al dan niet onder haar bestuur is aangegaan. De verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van deze verbintenissen ligt bij de eigenaar of VvE.

Artikel 8.2

Restitutie van de in artikel 2.2 genoemde tarieven vindt plaats per gehele kalendermaand en altijd vanaf de eerste dag na het verstrijken van de opzegtermijn, rekening houdend met artikel 1 .2

 

Afdeling 9 Archiveren en overdracht dossiers

Artikel 9.1

In geval van beëindiging van de beheersovereenkomst wordt het betreffende dossier gesloten en gedurende een termijn van vijf jaren bewaard ten kantore van Accuraat Vastgoed & VvE Beheer.

Artikel 9.2

Indien de VvE besluit een andere beheerder of bestuurder aan te wijzen, zal Accuraat Vastgoed & VvE Beheer zorgdragen voor de overdracht van het dossier aan deze nieuwe beheerder of bestuurder.

 

Afdeling 10 Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden

Artikel 10

Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden worden schriftelijk medegedeeld aan wederpartijen.

Accuraat Beheer
Weesperstraat 100-C
1112 AP Diemen

Contact
info@accuraatbeheer.nl
Tel.: 020 75 39 797

Accuraatbeheer is Lid van de Branchevereniging van VvE Beheerders (BVVB)

 

©  Copyright 2023 - Accuraat Beheer