Het beheer van Vereniging van Eigenaren

Accuraat VvE Beheer richt zich op het beheer van Verenigingen van eigenaren in regio Amsterdam en omstreken. 

Wij staan voor persoonlijke aandacht en hebben alle benodigde kennis op financieel, fiscaal, bestuurlijk en technisch gebied in huis om uw Vereniging van Eigenaren optimaal te beheren. Voor iedere vereniging één vaste contactpersoon voor alle facetten binnen de VvE. Dus korte lijnen en snelle en duidelijke communicatie om alle lopende zaken adequaat op te pakken.

Bij ons vindt u geen verschillende uitgeklede pakketten met services. Wij staan voor complete service en noemen dat Accuraat VvE Compleet. Hieronder vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op uw vereniging. In geval van calamiteiten wilt u toch een beheerder die onvoorwaardelijk voor u klaarstaat?

Wij streven naar een transparante werkwijze, waarbij alles voor u inzichtelijk en duidelijk is. Iedere maand worden de gegevens van uw VvE in ons systeem verwerkt en kunnen wij u een actuele inzage geven in de financiën van uw VvE.

De verenigingen die wij mogen beheren lopen uiteen van verenigingen van oude monumentale panden tot verenigingen voortkomende uit recent gesplitste panden. Allen hebben zij één ding gemeen. De leden kiezen voor een actieve administrateur die het verschil voor hen maakt.

Waarom kiezen voor Accuraat VvE Beheer?

 • Een full service dienstverlening

 • Een vaste contactpersoon die alle facetten voor u regelt

 • Al vanaf 10,00 euro per maand excl. btw per appartement zonder onverwachte bijkomende kosten

 • Voor de leden een actuele en transparante administratie

 • Groot netwerk van bedrijven voor alle (onderhouds)werkzaamheden aan uw VvE

 • Wij stellen de wensen van u en uw vereniging centraal. Hierop passen wij ons beleid aan.

Onder Accuraat VvE Compleet vallen de navolgende taken

Waar andere VvE beheerders zich proberen te onderscheiden in het aanbieden van beperkte dienstverlening gaan wij voor een complete service tegen een concurrerend tarief.

Onderstaande opsomming van werkzaamheden is dan ook niet limitatief.

Administreren betalingen/bijdragen leden
 • Het incasseren en administreren van de door de eigenaren van de vereniging verschuldigde, door de leden vastgestelde (voorschot)bijdragen.
 • Het beheren en bijhouden van de administratie van de ten name van de vereniging staande bankrekening(en).
 • Het betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende kosten en lasten.
 • Het antwoord geven op (telefonische) vragen van de leden inzake hun bijdragen.
 • Het signaleren en bewaken van optredende betalingsachterstanden; en het versturen van betalingsherinneringen.
 • Het opstarten en begeleiden van een incassoprocedure bij wanbetaling en/of het treffen van betalingsregelingen.
 • Het namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten van appartementsrechten.
Jaarrekening/begroting/meerjarenplan
 • Het eenmaal per jaar opstellen van de jaarrekening.
 • Het na overleg met het bestuur vervaardigen van een conceptbegroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten
 • In overleg met de vereniging kan er een opdracht worden verstrekt aan een bouwkundig bedrijf voor de opmaak van een meerjarenplanning
 • Het opstellen van een ontwerpbegroting voor het komende verenigingsjaar.
 • De bankbescheiden alsmede de bijbehorende originele nota’s éénmaal per jaar per post of per email aan de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascommissie sturen of bezorgen.
 • Het beantwoorden van vragen van leden en/of de kascommissie (indien deze in de Vereniging functioneert).
Ledenvergadering
 • Het opstellen van een concept agenda voor de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van eigenaren waar het gevoerde en te voeren beleid besproken wordt.
 • Opmaken definitieve agenda en versturen vergaderstukken en bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Het versturen van de uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering. Voor het inplannen van de ledenvergadering wordt tevoren (schriftelijk) contact opgenomen met de voorzitter van de vergadering. In geval van een kleinere vereniging zal dit zoveel mogelijk in overleg met de leden plaats vinden. Hetzelfde geldt voor het vaststellen van de agendapunten.
 • Het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
 • Het minimaal één maal per jaar organiseren en bijwonen van een Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering zullen tevens alle financiële stukken door de administrateur worden toegelicht.
 • Het opmaken, uitwerken en verzenden van de notulen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het uitvoeren van de actiepunten voortvloeiende uit de Algemene Ledenvergadering.
Klein onderhoud
 • Het afhandelen van gemeenschappelijk klein onderhoud. Bedragen tot een vooraf met de vereniging afgesproken mandaat handelen wij zelfstandig af. Bedragen boven het mandaat zullen ter goedkeuring aan het bestuur of de leden worden voorgelegd.
 • De uitbesteding van de servicewerkzaamheden, zoals schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud van technische installaties.
 • Het controleren van de nota’s. Indien deze niet akkoord zijn wordt er contact opgenomen met de desbetreffende leverancier.
 • Het behandelen van schadeafwikkeling aangaande de vereniging, in samenwerking met het bestuur en de getroffen eigenaar casu quo eigenaren.
 • Storingen en calamiteiten zullen door ons direct worden behandeld, desnoods met een noodreparatie. Indien de directe nood verholpen is zullen wij offertes aanvragen voor de verdere afwikkeling en deze aan de vereniging voorleggen.
Groot onderhoud

Als organisatie zijn wij van mening dat u als bestuur van de vereniging en eigenaar altijd betrokken dient te worden in de plannen voor groot onderhoud. De kosten van groot onderhoud komen tenslotte ten laste van de vereniging en daarmee indirect haar leden. Als administrateur kunnen wij u bijstaan met:

 • Het opstellen en verzenden van offerte-aanvragen van betrouwbare aannemers.
 • Het voorbereiden en na een vergaderbesluit opdragen van groot onderhoud werkzaamheden namens de vereniging.
 • Het controleren van de nota’s. Indien deze niet akkoord is, wordt contact opgenomen met de desbetreffende leverancier.
Correspondentie/informatieverstrekking
 • Het verzorgen van alle voor de vereniging noodzakelijke correspondentie. Het geven van alle inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leden van de Vereniging.
 • Het bestuur bijstaan en adviseren in alle werkzaamheden die betrekking hebben op de VvE.
 • Het bestuur bijstaan in het afsluiten en/of beëindigen van onder andere de volgende verzekeringen: opstal, wettelijke aansprakelijkheid, glas en rechtsbijstand.
 • Het in samenwerking met het bestuur regelen van bestuurswijzigingen bij de Kamer van Koophandel.

Ons tarief

Wij bieden een full service dienstverlening aan tegen een gegarandeerd concurrerend tarief. Al vanaf 10,00 euro excl. btw per maand per appartement zonder onverwachte bijkomende kosten. De gevraagde vergoeding voor onze dienstverlening is onder andere afhankelijk van hoe groot uw vereniging is. Of er naast woningen ook bedrijfsruimten zijn en de feitelijke staat van het gebouw. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat uw vereniging, het bestuur en/of de leden wensen hebben die afwijken van de regel.

Wilt u meer weten over ons, onze werkwijze en/of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vraag gratis offerte aan!

Vraag een gratis en vrijblijvende offerte voor het beheer van uw VvE aan. Door onze strakke bedrijfsvoering kunnen wij een zeer aantrekkelijke offerte voor u opstellen.

Maak gebruik van onze gratis 5 sterren VvE verhuisservice!

Wij van Accuraat VvE Beheer bieden nieuwe verenigingen een gratis 5 sterren VvE verhuisservice waardoor de overstap voor alle betrokken partijen helder en probleemloos verloopt.

Maak gebruik van onze gratis 5 sterren VvE opstartservice voor slapende verenigingen!

Slapende verenigingen zijn verenigingen die nog niet actief zijn met alle gevaren en problemen van dien. Speciaal voor het activeren van deze verenigingen hebben wij een gratis 5 sterren opstartservice, zodat deze weer snel actief en gezond zijn.