info@accuraatbeheer.nl

020 75 39 797

Accuraat
VVE Beheer

Accuraat VvE Administratief

Voor verenigingen die administratief en financieel volledig ontzorgd willen worden, maar technische werkzaamheden en bestuurlijke werkzaamheden in eigen beheer doen.

Onder dit pakket vallen onder andere:

i
Administreren Betalingen / Bijdragen Leden
 • Het incasseren en administreren van de door de eigenaren van de vereniging verschuldigde, door de leden vastgestelde (voorschot)bijdragen.
 • Het beheren en bijhouden van de administratie van de ten name van de vereniging staande bankrekening(en) en advisering hieromtrent.
 • Het betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende kosten en lasten, na goedkeuring door de leden en/of bestuur of conform van te voren afgesproken mandaat.
 • Het antwoord geven op (telefonische) vragen van de leden inzake hun bijdragen.
 • Het signaleren en bewaken van optredende betalingsachterstanden; en het versturen van betalingsherinneringen.
 • Het opstarten en begeleiden van een incassoprocedure bij wanbetaling en/of het treffen van betalingsregelingen.
 • Het namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten van appartementsrechten.
Jaarrekening / Begroting / Meerjarenplan
 • Het eenmaal per jaar opstellen van de jaarrekening.
 • Het na overleg met het bestuur vervaardigen van een conceptbegroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten.
 • In overleg met de vereniging kan er een opdracht worden verstrekt aan een bouwkundig bedrijf voor de opmaak van een meerjarenonderhoudsplan. De begroting wordt hierop aangepast.
 • Het opstellen van een ontwerpbegroting voor het komende verenigingsjaar.
 • De bankbescheiden alsmede de bijbehorende originele nota’s éénmaal per jaar per post of per email aan de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascommissie sturen of bezorgen.
 • Het beantwoorden van vragen van leden en/of de kascommissie (indien deze in de Vereniging functioneert).
Correspondentie / Contact/ Informatieverstrekking/ Overige
 • Het verzorgen van alle voor de vereniging noodzakelijke correspondentie. Het geven van alle inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leden van de Vereniging.
 • Het beschikbaar stellen van een up tot date eigenaren portaal waar de leden alle benodigde informatie over hun VvE kunnen terugvinden.
 • Het bestuur bijstaan in het afsluiten en/of beëindigen van onder andere de volgende verzekeringen: opstal, wettelijke aansprakelijkheid, glas en rechtsbijstand.
 • Het in samenwerking met het bestuur regelen van bestuurswijzigingen bij de Kamer van Koophandel.

Accuraat VvE Compleet

Voor verenigingen die naast het financiële en administratieve beheer ook technische en bestuurlijke ondersteuning willen. Waar andere VvE beheerders zich proberen te onderscheiden in het aanbieden van beperkte dienstverlening bieden wij een complete service tegen een concurrerend tarief.

Onderstaande opsomming van werkzaamheden is dan ook niet limitatief:

Administreren Betalingen / Bijdragen Leden
 • Het incasseren en administreren van de door de eigenaren van de vereniging verschuldigde, door de leden vastgestelde (voorschot)bijdragen.
 • Het beheren en bijhouden van de administratie van de ten name van de vereniging staande bankrekening(en) en advisering hieromtrent.
 • Het betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende kosten en lasten, na goedkeuring door de leden en/of bestuur of conform van te voren afgesproken mandaat.
 • Het antwoord geven op (telefonische) vragen van de leden inzake hun bijdragen.
 • Het signaleren en bewaken van optredende betalingsachterstanden; en het versturen van betalingsherinneringen.
 • Het opstarten en begeleiden van een incassoprocedure bij wanbetaling en/of het treffen van betalingsregelingen.
 • Het namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten van appartementsrechten.
Jaarrekening / Begroting / Meerjarenplan
 • Het eenmaal per jaar opstellen van de jaarrekening.
 • Het na overleg met het bestuur vervaardigen van een conceptbegroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten
 • In overleg met de vereniging kan er een opdracht worden verstrekt aan een bouwkundig bedrijf voor de opmaak van een meerjarenonderhoudsplan. De begroting wordt hierop aangepast.
 • Het opstellen van een ontwerpbegroting voor het komende verenigingsjaar.
 • De bankbescheiden alsmede de bijbehorende originele nota’s éénmaal per jaar per post of per email aan de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascommissie sturen of bezorgen.
 • Het beantwoorden van vragen van leden en/of de kascommissie (indien deze in de Vereniging functioneert).
Ledenvergadering
 • Het opstellen van een concept agenda voor de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van eigenaren waar het gevoerde en te voeren beleid besproken wordt.
 • Opmaken definitieve agenda en versturen vergaderstukken en bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Het versturen van de uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering. Voor het inplannen van de ledenvergadering wordt tevoren (schriftelijk) contact opgenomen met de voorzitter van de vergadering. In geval van een kleinere vereniging zal dit zoveel mogelijk in overleg met de leden plaats vinden. Hetzelfde geldt voor het vaststellen van de agendapunten.
 • Het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
 • Het minimaal één maal per jaar organiseren en bijwonen van een Algemene Ledenvergadering. De vergadering kan overdag of in de avonduren plaats vinden. Daarnaast hebben de leden de keuze om via internet of op locatie te vergaderen. Op deze vergadering zullen tevens alle financiële stukken door de administrateur worden toegelicht.
 • Indien van toepassing voorzitten van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Het opmaken, uitwerken en verzenden van de notulen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het uitvoeren van de actiepunten voortvloeiende uit de Algemene Ledenvergadering.
Klein Onderhoud
 • Het afhandelen van gemeenschappelijk klein onderhoud. Bedragen tot een vooraf met de vereniging afgesproken mandaat handelen wij zelfstandig af. Dit betreft uitsluitend klein onderhoud op verzoek van het bestuur en/of één van de leden, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een verstopping van het gezamenlijke riool of een dak lekkage. Bedragen boven het mandaat zullen ter goedkeuring aan het bestuur of de leden worden voorgelegd.
 • De uitbesteding van de servicewerkzaamheden, zoals schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud van technische installaties.
 • Het controleren van de nota’s. Indien deze niet akkoord zijn wordt er contact opgenomen met de desbetreffende leverancier.
 • Het behandelen van schadeafwikkeling aangaande de vereniging, in samenwerking met het bestuur en de getroffen eigenaar casu quo eigenaren.
 • Storingen en calamiteiten zullen door ons direct worden behandeld, desnoods met een noodreparatie. Indien de directe nood verholpen is zullen wij offertes aanvragen voor de verdere afwikkeling en deze aan de vereniging voorleggen.
Groot Onderhoud

Als organisatie zijn wij van mening dat u als bestuur van de vereniging en eigenaar altijd betrokken dient te worden in de plannen voor groot onderhoud. De kosten van groot onderhoud komen tenslotte ten laste van de vereniging en daarmee indirect aan haar leden. Als administrateur kunnen wij u bijstaan met:

 

 • Het opstellen en verzenden van offerte-aanvragen aan betrouwbare aannemers.
 • het vergelijken van offertes en het geven van een aanbestedingsadvies.
 • Het aanvragen van en het toezicht houden op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 • Het voorbereiden en na een vergaderbesluit opdragen van groot onderhoud werkzaamheden namens de vereniging.
 • Het  begeleiden van en toezicht houden op uitvoering van de werkzaamheden.
 • Het controleren van de nota’s. Indien deze niet akkoord is, wordt contact opgenomen met de desbetreffende leverancier.
Correspondentie / Contact / Informatieverstrekking / Overige
 • Het verzorgen van alle voor de vereniging noodzakelijke correspondentie. Het geven van alle inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leden van de Vereniging.
 • Het beschikbaar stellen van een up tot date eigenaren portaal waar de leden alle benodigde informatie over hun VvE kunnen terugvinden.
 • Indien gewenst zorgen voor een calamiteitenservice 7 dagen per week 24 uur per dag.
 • Het bestuur bijstaan en adviseren in alle werkzaamheden die betrekking hebben op de VvE.
 • Het bestuur bijstaan in het afsluiten en/of beëindigen van onder andere de volgende verzekeringen: opstal, wettelijke aansprakelijkheid, glas en rechtsbijstand.
 • Het in samenwerking met het bestuur regelen van bestuurswijzigingen bij de Kamer van Koophandel.

Onze Tarieven

Wij bieden onze dienstverlening aan tegen een concurrerend tarief, zonder onverwachte bijkomende kosten. Het tarief voor onze dienstverlening is onder andere afhankelijk van de dienstverlening die uw VvE wenst, hoe groot uw vereniging is (aantal appartementen), of er naast woningen ook bedrijfsruimten zijn en de feitelijke staat van het gebouw. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat uw vereniging, het bestuur en/of de leden wensen hebben die afwijken van de regel.

Vraag gratis een vrijblijvende offerte voor het beheer van uw VvE aan.

Wilt u meer weten over ons, onze werkwijze en/of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Vastgoed-Amsterdam-VVE-Service-Administratie

Maak gebruik van onze gratis 5 sterren VvE verhuisservice!

Wij van Accuraat VvE Beheer bieden nieuwe verenigingen een speciale verhuisservice waardoor de overstap voor alle betrokken partijen helder en probleemloos verloopt. Onze vijf sterrenservice bestaat uit:

Gratis overstap, dus geen onverwachte extra kosten.

Wij regelen de overgang van de administratie met uw huidige VvE beheerder, en ontlasten het bestuur daarbij maximaal.

Natuurlijk informeren wij de leden van de vereniging over onze werkwijze en het gebruik van ons VvE software systeem.

Middels een VvE scan controleren wij de lopende VvE verplichtingen en (onderhouds)contracten. Zo weet u bijvoorbeeld zeker dat het gebouw voldoende is verzekerd en alle bestaande contracten up to date zijn.

Eventueel specifieke wensen van (het bestuur) van de vereniging worden geïmplementeerd in het beheer. Geen vereniging is het zelfde. Onze werkwijze stemmen wij dan ook op de vereniging en haar leden af.

Onderhoudsplan-Vereniging-van-Eigenaren-Amsterdam-VVE-huizen
VVE-Amsterdam-huizen-beheer
vve-vergadering-vereniging-van-eigenaren-amsterdam-administratiekantoor
VVE-Vereniging-van Eigenaren-Begroting-Jaarrekening-Servicekosten
VVE-Amsterdam-Onderhoud-Service-Vastgoed
Groot-onderhoud-mjop-Meerjarig-Onderhoudsplan-VVE-Amsterdam
huisbeheer-onderhoud-vve-amsterdam-meerjarenonderhoudsplan

Accuraat Beheer
Weesperstraat 100-C
1112 AP Diemen

Contact
info@accuraatbeheer.nl
Tel.: 020 75 39 797

Accuraatbeheer is Lid van de Branchevereniging van VvE Beheerders (BVVB)

 

©  Copyright 2023 - Accuraat Beheer